De beëdiging

 

 

Beroepsopleiding voorjaarscyclus 2019

 

In maart 2019 zal de voorjaarscyclus van de Beroepsopleiding Advocatuur van start gaan.

 

Stagiaire in loondienst 

Voor kantoren die een stagiaire in dienst gaan nemen die hieraan wil deelnemen is het van belang dat de stagiaire tijdig wordt beëdigd en zich tijdig kan inschrijven voor de Beroepsopleiding.

 

Houdt u rekening met de volgende termijnen:

 • Het rekest tot inschrijving en beëdiging vóór 14 december 2018 indienen bij de Raad van de Orde op het Bureau van de Orde van Advocaten Midden-Nederland;
 • De aanmelding voor de Beroepsopleiding Advocatuur zo snel mogelijk doch uiterlijk 31 december 2018 indienen.

De stagiaire moet vóór 1 maart 2019 beëdigd zijn om deel te mogen nemen aan de voorjaarsyclus 2019 van de Beroepsopleiding.

 

Informatie over de aanmelding voor de Beroepsopleiding ontvangt de stagiaire per e-mail van het Bureau van de Orde Midden-Nederland, nadat het Bureau het beëdigingsrekest heeft ontvangen.

 

De beëdigingsdata voor 2018 kunt u hieronder vinden. De beëdigingsdata voor 2019 volgen zodra deze door de Rechtbank zijn vastgesteld.

 

Daarnaast hecht de Raad van de Orde eraan te wijzen op artikel 8c lid 3 Advocatenwet.  De nieuwe Beroepsopleiding duurt minimaal 2,5 jaar. Artikel 8c lid 3 van de Advocatenwet stelt dat indien niet binnen drie jaar na de datum van beëdiging het certificaat van de Beroepsopleiding is behaald, de advocaat wordt geschrapt van het tableau. Omdat de termijn van drie jaar telt vanaf datum beëdiging, is het aan te raden niet al te ver voor de start van de Beroepsopleiding de stagiaire te laten beëdigen.

 

Stagiaire-ondernemer

Houdt u rekening met de volgende termijn. Het ondernemingsplan en alle andere verplichte stukken moeten uiterlijk ingediend zijn vóór 15 november 2018. Voordat u uw ondernemingsplan c.a. indient, gelieve telefonisch contact op te nemen met het bureau van de Orde, mevrouw mr. M.C. van Velzen of mevrouw mr. N.M.P. Jäger, T 030 234 38 19. Klik hier voor meer informatie.

  

Nieuwe beëdigingsprocedure vanaf 1 januari 2015

 

Model verzoekschrift tot inschrijving en beëdiging

 

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Advocatenwet in werking getreden waardoor er onder andere veranderingen zijn in de beëdigingsprocedure.

 

Een verzoek tot inschrijving als advocaat wordt vanaf 1 januari 2015 ingediend bij de Raad van de Orde (voorheen Raad van Toezicht) in het arrondissement waar de verzoeker kantoor wenst te houden en derhalve niet meer bij de griffie van de Rechtbank.

 

Stagiaires en advocaten met een stageverklaring die in het arrondissement Midden-Nederland beëdigd wensen te worden, dienen het verzoek PERSOONLIJK  in enkelvoud in bij de Raad van de Orde aan het Hieronymusplantsoen 12 te Utrecht.

Er dient vantevoren een afspraak gemaakt te worden ten behoeve van het indienen van een verzoek. Dit kan telefonisch via T 030 234 38 19.

 

Inhoudelijk wijzigt de procedure niet.

 

Bij het inschrijvingsverzoek moeten de volgende stukken worden getoond c.q. overgelegd:

 

 • Kopie geldig identiteitsbewijs (met doorhaling van het burgerservicenummer);
 • Originele bul(len), d.w.z. óf alleen de Doctoraalbul of zowel de Bachelorbul alsook de Masterbul en -indien van toepassing- ook de originele civiel effect verklaring met een kopie van deze bul(len) en civiel effect verklaring, alsmede een kopie van de bijbehorende cijferlijsten. Voor de beëdigingen van januari/februari en juli/augustus geldt: alléén indien de originele bul(len) na de sluitingstermijn worden uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van de originele afstudeerverklaring(en);
 • Originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) (die niet ouder dan 3 maanden mag zijn, geadresseerd op het huisadres). Zie hieronder voor meer informatie over de VOG;
  Indien u nog niet over een VOG beschikt dan dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier bij te voegen;
 • Indien van toepassing verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet van de Orde van Advocaten uit het arrondissement waar verzoeker eerder stond ingeschreven;
 • Stagiaire: een verzoek tot goedkeuring stage en patroon met bijbehorende stukken (conform het model zoals hieronder gepubliceerd);
 • Advocaat met stageverklaring: een kopie van de stageverklaring.
   

 

De VOG wordt verstrekt door de Dienst JUSTIS/COVOG van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het COVOG beoordeelt aan de hand van een screeningsprofiel of strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG.

Voor beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van 10 jaren (sinds december 2014) in verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt.

Aanvraagformulier VOG advocatuur

 

Voor stagiaire-ondernemers, advocaten die voor eigen rekening en risico gaan werken, stagiaires die vrijstelling wensen van de verplichting kantoor te houden bij de patroon (buitenstage) en advocaten/advocaat-stagiaires in dienst van een werkgever (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. Alvorens een dergelijk inschrijvingsverzoek in te dienen, gelieve telefonisch contact op te nemen met het bureau van de Orde, mevrouw mr. M.C. van Velzen of mevrouw mr. N.M.P. Jäger, T 030 234 38 19.

 

Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken (inclusief originele VOG), acht de Raad het verzoek ingediend. 

 

 • De stagiaire wordt vervolgens uitgenodigd voor de aan de beëdiging voorafgaande verplichte kennismakingsbijeenkomst. Ook de advocaat met stageverklaring dient deze voorafgaande kennismakingsbijeenkomst bij te wonen. 

 

De data voor de kennismakingsbijeenkomsten in 2018 zijn:

 • maandag 15 januari
 • maandag 12 februari
 • maandag 9 april
 • maandag 14 mei
 • maandag 18 juni
 • maandag 16 juli
 • maandag 20 augustus
 • maandag 15 oktober
 • maandag 12 november
 • maandag 3 december.

 

De data voor de kennismakingsbijeenkomsten in 2019 zijn:

 • maandag 14 januari
 • maandag 11 februari
 • maandag 15 april
 • maandag 13 mei
 • maandag 17 juni
 • maandag 15 juli
 • maandag 19 augustus
 • maandag 7 oktober
 • maandag 11 november
 • maandag 2 december.

 

Deze bijeenkomst begint altijd om 09.30 uur. De locatie is verschillend. Daarover wordt de kandidaat in de loop van het beëdigingstraject geïnformeerd.

 

 • Daarnaast is het mogelijk dat de te beëdigen stagiaire voorafgaand aan de beëdiging ook nog een verplicht kennismakingsgesprek heeft met de mentor (lid van de Raad van de Orde die de stagiaire gedurende de loop van de stage volgt). Dit zal vooral het geval zijn in drukke beëdigingsmaanden wanneer er meerdere mentoren worden ingezet. Hierover wordt de kandidaat in de loop van het beëdigingstraject geïnformeerd.
   
 • De Raad van de Orde beoordeelt het verzoek tot goedkeuring stage en patroon.
   
 • Tenzij de Raad weigert het verzoek tot inschrijving in behandeling te nemen (zie artikel 4 Advocatenwet), zendt de Raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de Rechtbank Midden-Nederland ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker.

 

 Beëdigingsdata

 

Voor het jaar 2018 zijn door de Rechtbank Midden-Nederland de volgende beëdigingsdata vastgesteld voor de locatie Utrecht:

 • vrijdag 26 januari
 • vrijdag 23 februari
 • vrijdag 20 april
 • vrijdag 25 mei
 • vrijdag 29 juni
 • vrijdag 27 juli
 • vrijdag 31 augustus
 • vrijdag 26 oktober
 • vrijdag 23 november
 • vrijdag 14 december.

 

Voor het jaar 2019 zijn door de Rechtbank Midden-Nederland de volgende beëdigingsdata vastgesteld voor de locatie Utrecht:

 • vrijdag 25 januari
 • vrijdag 22 februari
 • vrijdag 26 april
 • vrijdag 24 mei
 • vrijdag 28 juni
 • vrijdag 26 juli
 • vrijdag 30 augustus
 • vrijdag 18 oktober
 • vrijdag 22 november
 • vrijdag 13 december.

 

In maart en september vindt er geen beëdiging plaats. 

De beëdiging begint om 16.30 uur op de Rechtbank aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht. De te beëdigingen advocaten worden verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

 

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon 'Stage in dienst' van een werkgever anders dan advocatenkantoor 

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon stagiaire-ondernemer 

Formulier verzoek tot vrijstelling kantoor te houden bij de patroon en goedkeuring stage en patroon