De beëdiging

 

 

Beroepsopleiding NAJAARScyclus 2024

 

In maart 2024 zal de voorjaarscyclus van de Beroepsopleiding Advocatuur van start gaan. Voor meer informatie over de Beroepsopleiding klikt u hier.

De door de NOvA geïnitieerde subsidieregeling voor toevoegingskantoren (voor de financiering van de vernieuwde beroepsopleiding voor een stagiaire) is op 1 december 2020 geopend voor aanmelding, via de website van de Raad voor rechtsbijstand.

Voor de start van de Beroepsopleiding dient een stagiaire een basistest af te leggen. Het is een juridisch-inhoudelijke test. De stagiaire kan er niet voor zakken. Als uit de test blijkt dat kennis ontbreekt, is het de verantwoordelijkheid van de stagiaire en diens patroon om tekorten in kennis weg te werken. Voor meer informatie over de basistest klikt u hier. De stagiaire dient zelf voor aanmelding voor de basistest zorg te dragen.

 

Stagiaire in loondienst 

Voor kantoren die een stagiaire in dienst gaan nemen die hieraan wil deelnemen is het van belang dat de stagiaire tijdig wordt beëdigd en zich tijdig kan inschrijven voor de Beroepsopleiding.

 

Houdt u rekening met de volgende termijnen:

 • Het rekest tot inschrijving en beëdiging vóór 1 juni 2024 indienen bij de Raad van de Orde van de Orde van Advocaten Midden-Nederland;
 • De aanmelding voor de Beroepsopleiding Advocatuur zo snel mogelijk doch uiterlijk 30 juni indienen.

 

De stagiaire moet vóór 1 september 2024 beëdigd zijn om deel te mogen nemen aan de najaarscyclus 2024 van de Beroepsopleiding. 

 

Informatie over de aanmelding voor de Beroepsopleiding ontvangt de stagiaire per e-mail van het Bureau van de Orde Midden-Nederland, nadat het Bureau het beëdigingsrekest heeft ontvangen.

 

De beëdigingsdata voor 2024 kunt u hier vinden. 

 

Daarnaast hecht de Raad van de Orde eraan te wijzen op artikel 8c lid 3 Advocatenwet. Artikel 8c lid 3 van de Advocatenwet stelt dat indien niet binnen drie jaar na de datum van beëdiging het certificaat van de Beroepsopleiding is behaald, de advocaat wordt geschrapt van het tableau. Omdat de termijn van drie jaar telt vanaf datum beëdiging, is het aan te raden de stagiaire niet al te ver voor de start van de Beroepsopleiding te laten beëdigen.

 

Stagiaire-ondernemer

Houdt u rekening met de volgende termijn. Het ondernemingsplan en alle andere verplichte stukken moeten uiterlijk ingediend zijn vóór 1 mei 2024. Voordat u uw ondernemingsplan c.a. indient, gelieve telefonisch contact op te nemen met het bureau van de Orde,
mevrouw mr. F.M. Haarmans , T 030 234 38 19. Klik hier voor meer informatie.

  

DE beëdigingsprocedure

 

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Advocatenwet in werking getreden waardoor er onder andere veranderingen zijn in de beëdigingsprocedure. Een verzoek tot inschrijving als advocaat wordt vanaf 1 januari 2015 ingediend bij de Raad van de Orde (voorheen Raad van Toezicht) in het arrondissement waar de verzoeker kantoor wenst te houden en derhalve niet meer bij de griffie van de Rechtbank.

 

Stagiaire

 

Om een verzoek als advocaat-stagiaire te kunnen indienen, dient u te beschikken over een stageplek op een advocatenkantoor of een andersoortige organisatie (geen advocatenkantoor) waarbij één van de advocaten van dat kantoor of die organisatie zal optreden als uw patroon. De desbetreffende arbeids- of samenwerkingsovereenkomst met het kantoor of de organisatie dient uiterlijk op de datum van beëdiging te zijn ingegaan.

Indien uw kantoor/organisatie gevestigd is in het arrondissement Midden-Nederland dient u het inschrijvingsverzoek met bijlagen in bij de Raad van de Orde van Advocaten Midden-Nederland, onder gelijktijdige indiening van het verzoek tot goedkeuring stage en patronaat met bijlagen via het online formulier.

U dient daarbij de verzoeken en alle bijbehorende documenten separaat aan het formulier toe te voegen. Mochten er onvoldoende mogelijkheden in het formulier zijn om alle bijlagen te uploaden, stuurt u deze dan apart toe door te reageren met “reply all” op de ontvangstbevestiging die u na indiening van het formulier per e-mail wordt toegezonden.

U kunt het formulier invullen als u over alle vereiste documenten beschikt. 

Voor beoogd stagiaire-ondernemers, stagiaires die vrijstelling wensen van de verplichting kantoor te houden bij de patroon (buitenstage) en advocaat-stagiaires in dienst van een andersoortige organisatie (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. Alvorens een dergelijk inschrijvingsverzoek in te dienen, gelieve telefonisch contact op te nemen met het bureau van de Orde, mevrouw mr. F.M. Haarmans of mevrouw I. Vrijmoed T 030 234 38 19.
Beoogd stagiaire-ondernemers worden verwezen naar de pagina met extra informatie. Klik daarvoor hier.

 

Advocaat met stageverklaring

 

Ook degene die eerder als advocaat op het tableau heeft gestaan, reeds in het bezit is van de stageverklaring en opnieuw aan de slag gaat als advocaat, dient beëdigd te worden. Indien uw kantoor/organisatie gevestigd is in het arrondissement Midden-Nederland dient u het inschrijvingsverzoek met bijlagen in bij de Raad van de Orde van Advocaten Midden-Nederland via het online formulier. U dient daarbij het verzoek en de bijbehorende documenten separaat aan het formulier toe te voegen.

Mochten er onvoldoende mogelijkheden in het formulier zijn om alle bijlagen te uploaden, stuurt u deze dan apart toe door te reageren met “reply all” op de ontvangstbevestiging die u na indiening van het formulier per e-mail wordt toegezonden.

U kunt het formulier invullen als u over alle vereiste documenten beschikt. 

Voor advocaten die voor eigen rekening en risico gaan werken en advocaten in dienst van een andersoortige organisatie (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. Alvorens een dergelijk inschrijvingsverzoek in te dienen, gelieve telefonisch contact op te nemen met het bureau van de Orde, mevrouw mr. F.M. Haarmans of mevrouw I. Vrijmoed, T 030 234 38 19.

 

Overzicht toe te voegen documenten

 

 • het verzoekschrift tot inschrijving en beëdiging (klik hier voor het model);

 • een geldig paspoort of identiteitskaart met doorhaling van het burgerservicenummer (NB: het rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs);

 • de bachelor- én masterbul Rechtsgeleerdheid met bijbehorende supplementen (cijferlijsten) en een verklaring van de universiteit dat de bul civiel effect heeft (zie het Besluit beroepsvereisten advocatuur);
  in plaats van de bachelorbul kan gelden een HBO-diploma Rechten met bijbehorend supplement (cijferlijst) te samen met een bewijs van afronding van het schakelprogramma universiteit inclusief cijfers;
  let op: alle pagina’s van de diploma’s, de supplementen en de verklaring dienen overgelegd te worden;

 • dan wel het doctoraaldiploma Rechtsgeleerdheid met cijferlijst;

 • gewaarmerkte digitale uittreksels uit het DUO-diplomaregister (www.duo.nl) van alle van toepassing zijnde diploma’s;
  een gewaarmerkt uittreksel bevat een blauwe balk met daarin de mededeling dat het uittreksel gecertificeerd is;

  als het niet mogelijk is om een DUO-uittreksel aan te vragen, bijvoorbeeld bij diploma’s van voor 1996, dan dient het originele diploma getoond te worden op het ordebureau. U dient hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer 030 234 38 19. Tijdens de afspraak dient u zich te kunnen identificeren door middel van een geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs);

 • de verklaring omtrent het gedrag (VOG); zie hieronder voor meer informatie over de VOG;
  de originele VOG dient u per post toe te sturen aan het ordebureau (Hieronymusplantsoen 12, 3512 KV Utrecht);
  indien u nog niet over een VOG beschikt dan dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier bij te voegen;

 • indien van toepassing: de verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet van de Orde van Advocaten uit het arrondissement waar verzoeker laatstelijk stond ingeschreven. Klik hier voor het aanvraagformulier dat u dient te gebruiken om bij de desbetreffende Orde de verklaring aan te vragen;

 • indien van toepassing: de stageverklaring;

 • de curriculum vitae (ter informatie voor de rechtbank, het openbaar ministerie en de waarnemend deken in verband met de voorbereiding van de beëdigingszitting;

 • stagiaire: een verzoek tot goedkeuring stage en patroon met bijbehorende stukken (conform het model zoals hieronder gepubliceerd). Klik hier voor de regelgeving omtrent de patroonscursus.

 

De VOG wordt verstrekt door JUSTIS van het ministerie van Jusitite en Veiligheid. Het COVOG beoordeelt aan de hand van een screeningsprofiel of strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG.

Voor beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van 10 jaren (sinds december 2014) in verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt.

Op het moment van indiening van het inschrijvingsverzoek mag de VOG niet ouder zijn dan 3 maanden.

Op de VOG dient het huisadres van verzoeker vermeld te staan en dit dient hetzelfde adres te zijn als in het inschrijvingsverzoek staat vermeld.

In het formulier dient bij functie ingevuld te worden: beëdiging als advocaat. Ten aanzien van het screeningsprofiel dient onder vraag 2.4 het vakje "ja" en bij vraag 2.4 a het vakje "55. Juridische dienstverlening" te worden aangevinkt.  

De verzoeker die een eigen kantoor start en derhalve geen werkgever als belanghebbende kan opvoeren, kan bij het bureau van de orde Midden-Nederland een standaard verklaring opvragen die in de plaats komt van ondertekening door de werkgever van deel 2 van het aanvraagformulier.

Het aanvragen van de VOG duurt 2-4 weken afhankelijk van uw gemeente.

Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van Justis. Klik daarvoor hier

 

Belangrijke opmerkingen

 

 • Alleen voor de beëdigingen van januari/februari en juli/augustus geldt: indien het originele masterdiploma na de sluitingsdatum voor indiening van het verzoek (1 juni dan wel 1 december) wordt uitgereikt, mag u volstaan met het indienen van de afstudeerverklaring, inclusief cijferlijst, civiel effect verklaring en gewaarmerkt DUO-uittreksel.

  Na ontvangst van het originele masterdiploma dient deze inclusief supplement (cijferlijst ) alsnog overgelegd te worden.

 • Indien het verzoek niet compleet is, kan het niet aan de Rechtbank ter beëdiging worden doorgezonden. Mocht het verzoek niet compleet zijn, dan neemt het bureau van de orde contact op met de verzoeker.
 • De verzoeker wordt op enig moment uitgenodigd voor de aan de beëdiging voorafgaande verplichte kennismakingsbijeenkomst.

  De data voor de kennismakingsbijeenkomsten in 2024 zijn:
 • maandag 15 januari
 • maandag 12 februari
 • maandag 15 april
 • dinsdag 21 mei
 • maandag 17 juni
 • maandag 15 juli
 • maandag 19 augustus
 • maandag 14 oktober
 • maandag 18 november
 • maandag 9 december.

  Deze bijeenkomst begint altijd om 10.30 uur en vindt plaats via Teams. 
   
  De Raad van de Orde beoordeelt het verzoek tot inschrijving en het verzoek tot goedkeuring stage en patroon c.a inhoudelijk.

  Zie voor de desbetreffende regelgeving de Advocatenwet, de Verordening op de advocatuur, de Beleidsregel stage en patronaat 2023. Voor stagiaires die na 1 september 2023 worden beëdigd geldt de Beleidsregel stage en patronaat 2024 en het Stagereglement 2022. Voor stagiaires die na 1 januari 2023 zijn beëdigd geldt het Stagereglement 2023.

  Tenzij de Raad van de Orde weigert het verzoek tot inschrijving in behandeling te nemen (zie artikel 4 Advocatenwet), zendt de Raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de Rechtbank Midden-Nederland ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker.

  Indien de beëdiging kan plaatsvinden, ontvangt de verzoeker van de Raad van de Orde meer informatie over de beëdiging.

 Beëdigingsdata

 

Voor 2024 zijn door de Rechtbank Midden-Nederland de volgende beëdigingsdata vastgesteld voor de locatie Utrecht:

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 26 april
 • 31 mei
 • 28 juni
 • 26 juli
 • 30 augustus
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 20 december

In maart en september vindt er geen beëdiging plaats.


De beëdiging begint om 16.30 uur op de Rechtbank aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht. De te beëdigingen advocaten worden verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn. 

De te beëdigen advocaat dient een toga en bef te dragen en hij/zij dient er zelf voor zorg te dragen dat hij/zij deze tijdens de beëdiging beschikbaar heeft. De rechtbank heeft leentoga's beschikbaar.

De te beëdigen advocaat mag gasten uitnodigen om aanwezig te zijn tijdens de beëdiging. De Rechtbank stelt geen maximum aan het aantal gasten per kandidaat. Er mag een foto of filmpje van de zitting gemaakt worden. Er mag echter vanwege privacyoverwegingen niet in de wachtruimte gefotografeerd/gefilmd worden. 

 

Advocatenpas

 

Enkele dagen na de beëdiging ontvangt de advocaat van de Nederlandse Orde van Advocaten een uitnodiging om een advocatenpas aan te vragen. Iedere advocaat is verplicht een advocatenpas aan te vragen. Klik hier voor meer informatie over de advocatenpas.

 

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon 'Stage in dienst' van een werkgever anders dan advocatenkantoor 

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon stagiaire-ondernemer 

Formulier verzoek tot vrijstelling kantoor te houden bij de patroon en goedkeuring stage en patroon

Stagebegeleidingsplan 2021

Voorbeeld arbeidsovereenkomst stagiaire