Lokale voorschriften

 

Beleidsregel schorsing in de uitoefening van de praktijk

Beleidsregel inzake de advocaat in dienstbetrekking en de kantoortuin

Indicatoren artikel 8 e Advocatenwet

Handhaving Wwft

Beleidsregel vrijstelling herintreders

Digitale betalingen rekening Stichting Derdengelden

Detachering

Leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoegingszaken

Handleiding verzoeken ex gedragsregel 12

Besluit mandaat, volmacht en machtiging

Beleidsregel verzoek beëdiging na schrapping

Besluit machtiging toezicht advocatuur 2022 Midden- Nederland

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving 2024

Beleid bijdrage bijeenkomsten

 

beleidsregel schorsing in de uitoefening van de praktijk

Klik hier voor de door de Dekens vastgestelde beleidsregel.

 

Beleidsregel inzake de advocaat in dienstbetrekking en de kantoortuin

klik hier voor de door de Deken vastgestelde beleidsregel.

 

Indicatoren artikel 8 e Advocatenwet

klik hier voor de door de Raad van de Orde vastgestelde indicatoren die ertoe kunnen leiden dat een verzoek ex artikel 8 e Advocatenwet wordt ingediend.

 

handhaving wwft

Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gewijzigd. In de wet is een aantal open normen opgenomen. De dekens van de verschillende arrondissementen hebben een deel van deze open normen ingevuld en hebben in het Dekenberaad van 16 januari 2019 uniform toezichtbeleid vastgesteld. De tekst van de beleidsregel wordt hierbij gepubliceerd. Tevens is een voorbeeld gemaakt van risicoprofielen die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van risicobeleid als bedoeld in de beleidsregel. Een link naar de diverse voorbeelden treft u hieronder aan.

 

 

BELEIDsregel VRIJSTELLING HERINTREDERS

Klik hier voor de beleidsregel.

 

Digitale betalingen rekening stichting derdengelden 

In het eerste kwartaal van 2014 is iedere advocaat schriftelijk door de deken geïnformeerd over de verplichtingen rondom de stichting derdengelden. Hierbij is onder meer uitleg gegeven over de procedure voor betalingen van een rekening van de stichting derdengelden. Voor digitale betaling gold destijds dat één bestuurder digitaal mocht autoriseren, onder de voorwaarde dat in het dossier de schriftelijke goedkeuring voor de betaling was vastgelegd van twee bestuurders.

 

De ontwikkeling rondom digitale betalingen heeft sindsdien niet stilgestaan. Zo is het tegenwoordig bij alle grote Nederlandse banken mogelijk om digitale betalingen door twee bestuurders te laten autoriseren. Ieder van hen heeft daartoe de beschikking over een eigen strikt persoonlijke betaalpas met pincode. Nu dit bij alle grote Nederlandse banken mogelijk is, zijn de dekens van mening dat alle digitale betalingen van een rekening van de stichting derdengelden ook op die wijze dienen plaats te vinden. Een digitale overboeking met één autorisatie en schriftelijke goedkeuring van twee bestuurders in het dossier wordt niet meer toegestaan. Ook is het niet toegestaan om de betalingshandeling te delegeren aan andere advocaten of een administratief medewerker.

 

Een stichting kan meerdere bestuurders benoemen om er op die manier voor te zorgen dat er altijd twee bevoegde bestuurders beschikbaar zijn om betalingen te verrichten. In het geval van digitale betalingen dient ieder van die bestuurders te beschikken over een eigen persoonlijke betaalpas met pincode. 

 

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. Per 1 januari 2015 kan de deken een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan hij een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (artikel 45g, eerste lid, Advocatenwet). Ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat heeft de deken in dit kader de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 in het arrondissement Midden- Nederland vastgesteld. De beleidsregel vindt u hier.

 

DETACHERING

Indien een advocaat zich wil laten detacheren, dient een verzoek tot ontheffing te worden ingediend bij de Algemene Raad. Hiervoor wordt verwezen naar de Beleidsregel detachering van de Algemene Raad.

 

Leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoegingszaken

Geregeld worden de Raden van de Orde geconfronteerd met verzoeken van advocaten om bemiddeling bij de verdeling van vergoedingen na het overnemen van civiele en strafzaken in de toevoegingspraktijk. Deze leidraad, vastgesteld door de Raden van de Orde, bevat de uitgangspunten voor de beoordeling van geschillen over deze problematiek.
Het staat advocaten uiteraard vrij om in afwijking van deze leidraad onderlinge afspraken te maken, maar in geval van geschil zal de leidraad leidend zijn voor de deken bij zijn bemiddeling. Leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoegingszaken

 

Handleiding verzoeken ex gedragsregel 12

Bij de beoordeling van de vraag of confraternele correspondentie in een procedure mag worden overgelegd, of dat daar in rechte een beroep op mag worden gedaan, wordt de beoordelingslijn gehanteerd zoals in de handleiding verzoeken ex gedragsregel 12. De handleiding vindt u hier

 

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING

Besluit van de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Midden-Nederland van 24 december 2014, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging aan de leden van de Raad van de Orde, de adjunct-secretaris en de stafmedewerkers van het  bureau van de Orde in het arrondissement Midden-Nederland.

Addendum bij Besluit mandaat, volmacht en machtiging

Besluit van de deken in het arrondissement Midden Nederland van 1 oktober 2018, houdende de verlening van machtiging toezicht advocatuur

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de raad van de orde in het arrondissement Midden-Nederland