Stagiaire-ondernemer

 

Samenvatting voorwaarden goedkeuring aanvraag patronaat en verzoek beëdiging stagiaire ondernemer

Deze eisen en voorwaarden volgen uit de Advocatenwet, de Verordening op de advocatuur, de Beleidsregel stage en patronaat en de aanvullende voorwaarden van de raad van de orde die bedoeld zijn de te bevorderen dat de stagiaire-ondernemer (met behoud van het ondernemerschap) op adequate wijze wordt ingebed in de organisatie van het kantoor van de patroon.

 

A. In te dienen stukken bij het verzoek goedkeuring stage en patroon:

 1.  motivering van zowel stagiaire als patroon van het verzoek;
 2. de instemming van de beoogd patroon voor het patronaat, waarbij de patroon aangeeft of hij een patroonscursus heeft gevolgd (het certificaat van de cursus, indien gevolgd,  als bijlage);
 3. de relevante overeenkomsten met de beoogd patroon of zijn kantoor, zoals de samenwerkingsovereenkomst;
 4. het begeleidingsplan (waaronder verstaan wordt, de afspraken inzake de concrete begeleiding van de stagiaire);
 5. het ondernemingsplan, waarin ook aandacht is besteed aan de adequate kantoorinrichting;
 6. het bewijs van een passende kredietfaciliteit;
 7. het bewijs dat de organisatie van zijn kantoor inclusief de dienstverlening aan de cliënt en de administratie aantoonbaar adequaat ingericht zijn;
 8. een offerte of polis van de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 9. de huurovereenkomst voor de duur van de stage;
 10. de afspraken over waarneming bij ziekte en vakantie;
 11. de overeenkomst met de stichting derdengelden, statuten van de stichting derdengelden en een uittreksel uit het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel*;
 12. een offerte of polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering met daarbij een verklaring dat wordt voldaan aan de vereisten van de Verordening op de advocatuur;
 13. een (evt. digitaal) kantoorhandboek;
 14. een exemplaar van het briefpapier;
   

B. Eisen en voorwaarden bij beoordeling verzoek:
 

 1. buitenpatronaat wordt niet goedgekeurd;
 2. de 7-jaareis patroon wordt strikt gehandhaafd;
 3. een vrijstelling EU-advocaat niet mogelijk bij stagiaire-ondernemer;
 4. elk half jaar dient een stageverslag met de extra bijlage t.b.v. stagiaire-ondernemers en opgave van door patroon gezien en getekende W&V en balans te worden ingediend;

 
C. Aanvullende eisen en voorwaarden:

 1.  bij het eerste gesprek met een lid van de raad van de orde is ook de patroon aanwezig**;
 2. gedurende de stage zal door de raad van de orde een kantoorbezoek worden gebracht op de wijze als bij elk regulier kantoorbezoek wordt gedaan;
 3. de patroon dient genoegzaam (zo nodig door overlegging jaarcijfers) aan te tonen dat de financiële bijdrage die hij of het kantoor van de stagiaire verlangt redelijk is en met name in redelijke verhouding staat tot de eigen kosten van de patroon/het kantoor;
 4. de stagiaire-ondernemer treedt bij voorkeur onder de naam van het kantoor van de patroon naar buiten. Daarbij dient uiteraard wel in overeenstemming met art. 7.4 Verordening op de advocatuur de aard van de samenwerking tussen kantoor en stagiaire-ondernemer openbaar (bijvoorbeeld via de website) kenbaar te zijn;
 5. de stagiaire-ondernemer neemt alleen zaken aan die hij adequaat kan behandelen; de patroon houdt daar toezicht op en zorgt voor een goede begeleiding;
 6. de patroon ziet er op toe dat de stagiaire-ondernemer tijdens de stage voldoende praktijkervaring opdoet.

  
*Indien in de uitoefening van de praktijk geen derdengelden worden ontvangen, bestaat er geen verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. De stagiaire-ondernemer stelt de deken schriftelijk op de hoogte van het niet ter beschikking hebben van een stichting derdengelden.

 

**De procedure voor de beoogd stagiaire-ondernemer wijkt af van die voor de stagiaire in loondienst. In tegenstelling tot de laatstgenoemde dient de beoogd stagiaire-ondernemer als eerste stap alleen bovenvermelde stukken in bij de Raad van de Orde (en derhalve nog niet het verzoek tot inschrijving c.a.). Daarbij dient de hierboven aangegeven volgorde van documenten te worden aangehouden. De Raad ontvangt de stukken bij voorkeur per e-mail, maar ook 1 set per post. De stukken worden bekeken en er wordt eventueel om aanvulling, wijziging of toelichting gevraagd. Daarna zal er een kantoorbezoek/gesprek gepland worden op het kantoor van de beoogd patroon waar ook de beoogd stagiaire-ondernemer kantoor zal gaan houden. Bij dit gesprek zijn aanwezig de portefeuillehouder stagiaires van de Raad van de Orde, een stafmedewerker van het Ordbureau, de beoogd stagiaire-ondernemer en de beoogd patroon. Ook dit gesprek kan er nog toe leiden dat de stukken dienen te worden aangevuld, gewijzigd en/of toegelicht. Vervolgens zal de Raad van de Orde overgaan tot beoordeling. Pas indien de Raad ermee akkoord is, kan de beoogd stagiaire-ondernemer een verzoek tot inschrijving indienen.