RB MNL: ontwikkelingen afdeling familierecht

Aan de familierechtadvocaten in het familierecht regio Midden-Nederland

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen bij de afdeling familierecht van de rechtbank Midden-Nederland. Deze brief is opgesteld naar aanleiding van het balieoverleg van 28 juni 2021. Het vorige balieoverleg met bijbehorende brief was in april 2021.


Wisselingen in het MT
Het MT van de afdeling familierecht van de rechtbank Midden-Nederland bestaat uit vier teamvoorzitters: de teamvoorzitter administratie Johanna van de Hoef, de teamvoorzitter van het juridische team in Lelystad Kees van de Streek en de teamvoorzitters van de twee juridische teams in Utrecht Christel Schroten en ondergetekende.
Per 1 juli volgt Leontine de Haas in Lelystad Kees van de Streek op en per dezelfde datum volgt Geert van de Beek ondergetekende op in Utrecht. Per 1 september zal Elisa Pinxteren Johanna van de Hoef opvolgen. Een grote wisseling in het MT dus. Het MT vindt het balieoverleg zeer waardevol en deelt met alle betrokkenen bij dat overleg dat we een goede modus hebben gevonden in hoe we met elkaar overleggen. We hebben op het balieoverleg van april en juni jongstleden goed gesproken over de wisseling in het MT en wat er nodig is om het balieoverleg op de huidige prettige wijze te kunnen voortzetten.

Update: weer gaan rijden in VZ-zaken
In de vorige brief die verzonden is naar aanleiding van het balieoverleg kondigden we al aan dat de rechtbank weer wil gaan rijden naar de instellingen in VZ-zaken. Het MT werkt met de betrokken rechters en juridisch medewerkers aan een routekaart. Daarin staat beschreven wat er nodig is om weer te gaan rijden. We streven er naar om het gaan rijden in het vierde kwartaal van 2021 te realiseren. Voorwaarde is dat de zittingen in de instellingen met inachtneming van de 1,5-meter-regel gerealiseerd moeten kunnen worden. Daarover is nu contact met de instellingen. In de tussentijd proberen we de planning van de zittingen zo goed mogelijk te doen. Vanuit de advocatuur is bij de planning van zaken aandacht gevraagd voor het feit dat veel advocaten anders dan de rechtbank wel hun cliënten fysiek bezoeken.

Pro forma aanhouding niet vrijblijvend
Als een zaak pro forma wordt aangehouden, betekent dat niet dat er geen actie van de advocatuur nodig is. Vaak wordt een zaak pro forma aangehouden en staat er ook in de beschikking vermeld dat het aan de advocaten van partijen is om de rechtbank actief te informeren over hoe het verder moet. Het kost veel extra tijd van collega’s om in de aangehouden zaken de betrokken advocaten na te bellen als er geen informatie komt. Die tijd kan beter besteed worden aan het tijdig doen van uitspraak. Ik verzoek u dan ook de pro forma datum goed te noteren en de rechtbank tijdig te informeren.

Roljournaal beperking in scherm
Door de advocatuur is in het balieoverleg ingebracht dat rolhandelingen aan de aandacht kunnen ontsnappen doordat deze – aan de kant van de advocatuur – niet altijd volgordelijk zichtbaar zijn. Per zaak moet door de secretariële ondersteuning van de advocatuur goed doorgeklikt worden om te voorkomen dat handelingen gemist worden. De hoop was dat hier een oplossing voor te vinden was, die is nog niet gevonden. Voor nu is dit de situatie. De advocatuur en de rechtbank (afdeling Familierecht) hebben wel gezamenlijk een wens ingediend bij het KCC van ICT-dienst van de rechtspraak om dit te verbeteren.
Ik ga ervan uit u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groet namens het MT familierecht,


mr. drs. S. (Sander) Lanshage
Rechter / Teamvoorzitter familierecht

 

Terug naar het nieuws-overzicht