Rb MNL: ontwikkelingen afdeling familierecht

Utrecht, 29 april 2021

Aan de familierechtadvocaten in het familierecht regio Midden-Nederland


Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen bij de afdeling familierecht van de rechtbank Midden-Nederland. Deze brief is opgesteld naar aanleiding van het balieoverleg op 12 april 2021. Het vorige balieoverleg met bijbehorende brief was in januari 2021.


1e kwartaal 2021: wegwerken Corona-achterstanden
In de vorige brief informeerde ik u over het wegwerken van de achterstand die is ontstaan tijdens de eerste lockdown in de Coronacrisis. Die achterstand is op dit moment op bijna alle deelrechtsgebieden (OTS, VZ, kort gedingen, alimentatie, gezag & omgang, echtscheidingen zonder verdelingsaspect) daadwerkelijk weggewerkt en daar zijn we trots op. Alleen in het afhandelen van de zaken met een verdelingsaspect (zowel dagvaarding als verzoekschrift) blijft de termijn waarop zaken op zitting worden gepland langer dan gewenst. Dat heeft onze volle aandacht voor het tweede en derde kwartaal van dit jaar.


Zittingstijd is door rechtszoekende gewenst en kostbaar, help mee!
In een vorige brief van afgelopen december hebben wij een verzoek gedaan om de rechtbank zo tijdig en volledig mogelijk te informeren over ontwikkelingen in huwelijksvermogensrechtszaken. Wij zien daar al enig resultaat van, maar willen dit onderwerp hierbij nogmaals bij u onder de aandacht brengen. Voor de huwelijksvermogensrechtzaken geldt dat daarvoor meestal veel zittingstijd wordt gereserveerd. Hoe eerder wij weten of in een zaak mogelijk minder of geen zittingstijd nodig is, hoe beter wij deze tijd nog kunnen inzetten voor andere zaken. Dit blijft ook na corona van belang. In de genoemde brief wordt verder uitgelegd wat u wanneer kunt doen, deze sturen we als bijlage bij deze brief mee.


BSN-nummers
Er is verwarring ontstaan over het procesreglement en BSN-nummers in de zin dat men zich afvraagt of, buiten CORV, ook in andere zaken overgegaan moet worden tot maatregelen om verspreiding van BSN-nummers te voorkomen. Het Landelijk Overleg Familierecht van de Rechtspraak buigt zich verder over dit onderwerp.

Voor nu is van belang te weten dat er alleen in CORV-zaken tijdelijk zal worden weggelakt door de griffie en dat voor alle andere zaakstromen binnen familierecht geen verandering in de werkwijze van de griffies nodig is. Het blijft de verantwoordelijkheid van de advocatuur om BSN-nummers niet in verzoek- of verweerschriften te vermelden of onleesbaar te maken. Rechtbanken die niet aan de CORV-pilot deelnemen, corrigeren dit niet.

 

Wijziging procesreglement 3-dagen termijn
Met ingang van 1 maart 2021 zijn de procesreglementen familie- en jeugdrecht gewijzigd. Een belangrijke wijziging daarin is een nieuwe (drie dagen-)termijn voor het indienen van stukken in zaken waarin tot aan de mondelinge behandeling verweer mag worden gevoerd/stukken mogen worden ingediend. Stukken moeten uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de mondelinge behandeling worden ingediend. Het doel daarvan is dat dit voor partijen en voor de rechtbank moet leiden tot een betere procesorde. Bovendien vindt er op deze manier een gelijkschakeling plaats met de procesreglementen civiel.


UHA
Al enige tijd bestaat er de mogelijkheid voor de rechtbank om ouders in gezag- en omgangszaken door te verwijzen naar hulpverlening door middel van het uniform hulpaanbod (‘UHA’). Kort gezegd worden ouders dan naar aanleiding van een zitting direct doorverwezen naar een specialistische hulpverlener zoals Youké, zonder dat zij daarvoor eerst in gesprek hoeven te gaan bij de gemeente. De bedoeling is dat ouders dan met (enige) voorrang worden geholpen. Verder hoort bij de aanpak dat naast ouders zowel de rechtbank als de raad voor de kinderbescherming een terugkoppeling krijgen van de hulpverleners en dat de raad naar aanleiding van dat verslag een raadsonderzoek kan starten. Met alle gemeentes in het arrondissement Midden-Nederland zijn daarvoor afspraken gemaakt. In sommige zaken loopt dit goed. Wij ontvangen echter ook berichten dat de op zitting geschetste verwachtingen (snelle doorlooptijden) niet waar gemaakt worden. Daarnaast is onlangs door de hulpverleners vanuit de regio Gooi en Vechtstreek en Utrecht Stad aangegeven dat zij op dit moment de aanloop niet aan kunnen. Wij zijn hierover in gesprek met de hulpverleners en de gemeentes en willen daarnaast ook de ervaringen tot nu toe in bredere zin evalueren. Op het balie-overleg is besproken dat we gaan proberen om daar ook vertegenwoordigers van de advocatuur bij te betrekken.


WVGGZ/WZD
Vanuit het balieoverleg hebben wij voor de locatie Utrecht al eerder de vraag gekregen of voor een cliënt met een ambulante behandeling gevraagd mag worden om een Skypezitting in plaats van fysieke behandeling. Dit betreft zaken waarin een schriftelijke afdoening (SA) aangeboden wordt of, als een schriftelijke afdoening geen optie is, een fysieke zitting op de rechtbanklocatie Utrecht plaatsvindt. Advocaten mogen na ontvangst van een SA-brief verzoeken om de zaak via Skype te behandelen als dat voor de aanwezigheid van de cliënt helpend is. De rechtbank roept de advocatuur dringend op om zo’n verzoek alleen te doen als de cliënt zijn aanwezigheid op zitting hiervan af laat hangen én zo’n verzoek zo snel mogelijk na het ontvangen van de SA-brief te doen.

In ons arrondissement zijn we al lange tijd gestopt met het doen van de rij-zittingen voor WVGGZ en WZD. Hoewel we inmiddels aardig onze weg met Skype of telefoon hebben weten te vinden, is het doen van de zittingen op locatie toch altijd te prefereren. Zodra de situatie rondom corona verantwoord is voor de procespartijen en de rechtbank gaat de rechtbank weer rij-zittingen doen. Wanneer dit zal zijn is nu nog niet bekend. Wij blijven de ontwikkelingen volgen. Wij zullen wel alvast - om dit voor te bereiden - op korte termijn contact opnemen met de instellingen zodat de ruimtes waar we de zittingen doen volgens de (dan geldende) RIVM-richtlijnen zijn ingericht. We zullen de betreffende advocaten op de hoogte houden.

 

Administratieve aandachtspunten over en weer
In het balieoverleg is uitgewisseld waar de rechtbank en de advocatuur scherper kunnen opletten op de gemaakte afspraken én wat wenselijk is voor beide kanten van het administratieve proces. Zo vraagt de rechtbank aandacht voor:

- het zelf uitdraaien van uittreksel van het gezagsregister door de advocatuur;
- het aanleveren van verhinderdata op verzoek én via het F8-formulier voor de locatie Lelystad;
- het noemen van bewindvoerders in de aanhef van een verzoek- of verweerschrift;
- de voorkeur voor F-formulieren via het roljournaal in plaats van de fax of mail;

De advocatuur vraagt aandacht voor:

- de ervaren vertraging in het inschrijven van nieuwe zaken en het bijhouden van de rol;
- de tijd tussen planning en doorgeven van verhinderdata, waardoor verhinderdata niet meer actueel zijn.

Ook vraagt de rechtbank de advocatuur actief bij te dragen aan tijdige rechtspraak door bijvoorbeeld voldoende kopieën bij te voegen conform het procesreglement, termijnbewaking op lang aangehouden zaken, maar ook de rol te raadplegen versus bellen met de griffie. Het balieoverleg heeft daarom samen een gebruikerswens geformuleerd voor het roljournaal die zowel door de advocatuur als de rechtbank bij het Rechtspraak service centrum (RSC) wordt ingediend.


Input voor het overleg balie - rechtbank
De rechtbank stelt het overleg met de afvaardiging van de balie zeer op prijs. Onder andere deze brief is het resultaat daarvan. Ik roep u daarom op om actief input te leveren voor dit overleg. U kunt uw input leveren per mail bij een van de volgende advocaten:

Evi Weiland (e.weilandadvocatuurweiland.nl),
Glenda Raap (raap@cleerdin-hamer.nl),
Marit Vaandrager (vaandrager@stadhouders.nl),
Diny Louwen (louwen@hanssenspronk.nl),
Karlijn Hageraats (karlijnhageraats@vbk.nl),
Lousan Withaar (l.f.withaar@wet-advocaten.nl),
Natasja Gelling (gelling@bvd-advocaten.nl),
Trees Philipsen (philipsen@zumpolleadvocaten.nl) en
Marjan Bosman (bosman@bfadvocatuur.nl).

 

Met vriendelijke groet namens het MT familierecht van de rechtbank Midden-Nederland,

mr. drs. S. (Sander) Lanshage
senior rechter / Teamvoorzitter familierecht

 

Terug naar het nieuws-overzicht