Rb MNL: belangrijke informatie voor familierechtadvocaten

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen bij de afdeling familierecht van de rechtbank Midden-Nederland die gerelateerd zijn aan corona. Aanleiding voor deze brief is onder meer het overleg dat op 7 september jongstleden heeft plaatsgevonden met een afvaardiging van de balie. Deze brief is een vervolg op de brieven van begin juni en medio juli.

 

Complimenten

Ik wil deze brief graag beginnen met het maken en het ontvangen van een compliment. Ik wil u als advocaat een compliment maken voor de collegiale opstelling die wij als rechtbank over het algemeen ervaren met begrip voor de situatie waar de rechtbank als gevolg van Corona mee te maken heeft. Dit geldt in het bijzonder voor de advocaten die zaken behandelen in de Wvggz en Wzd (hierna: verplichte zorg). Een aantal van die zittingen gaat als enige zaakstroom nog steeds digitaal en dat vergt veel van alle betrokkenen. Ik heb dit compliment ook gemaakt tijdens het overleg van 7 september jongstleden. De afdeling familierecht van de rechtbank heeft van de afvaardiging van de balie ook een compliment gekregen tijdens dat overleg. Voor de informatievoorziening via deze brieven, via het overleg met de balie en via het telefonisch contact dat juridisch medewerkers in veel zaken tijdens Corona hebben gezocht met de advocatuur. Het compliment zag ook op de inspanningen die de rechtbank levert om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken. Hierover in deze brief later meer.

 

Recente ontwikkelingen - mondkapjes

Alle gerechtsgebouwen zijn inmiddels coronabestendig en volgens de anderhalve meter-norm ingericht. Op korte termijn worden ook spatschermen geplaatst in alle zalen bij de tafels waar bezoekers met hun advocaten aan zitten. Sinds vrijdag 2 oktober wordt ook in de publieke ruimten van alle gerechtsgebouwen dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. Dat heeft de Rechtspraak besloten naar aanleiding van het dringende advies van de overheid om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes, zoals winkels of overheidsgebouwen. In de zittingszalen hoeft, wanneer men zit, geen mondkapje gedragen te worden. Bezoekers wordt gevraagd een eigen mondkapje mee te brengen.

 

Zittingen bij familierecht fysiek

Het uitgangspunt binnen de rechtspraak voor zittingen is “Digitaal, tenzij”. Eerder informeerde ik u over het besluit van het MT familierecht dat alle kindgesprekken en onze zittingen onder die “tenzij” vallen en dus fysiek plaatsvinden. Helaas moeten we zoals hiervoor ook gemeld voor de Verplichte Zorg zittingen nog steeds uitzonderingen maken. Het is in het familierecht belangrijk dat de rechter de betrokkenen fysiek kan zien. Er is in beginsel ook geen keuze voor de balie tussen een fysieke of digitale zitting. Wel probeert de rechtbank betrokkenen digitaal te laten aansluiten bij een fysieke zitting als die betrokkene niet naar de rechtbank mag komen vanwege de Corona-spelregels. Het is in dat kader van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium kenbaar maakt als u of uw cliënt vanwege de Corona-spelregels niet naar de rechtbank mag komen.

De rechtbank biedt overigens niet langer de keuze aan om zaken schriftelijk af te doen (VZ-zaken uitgezonderd, die kunnen wel schriftelijk afgedaan worden), omdat nu alle rechters en juridisch medewerkers worden ingezet om zoveel mogelijk zittingen te doen.

 

Digitale rol

Er is bij de afvaardiging van de balie een melding binnengekomen dat de digitale rol niet goed wordt bijgewerkt. Binnen de rechtbank is daar actief op gestuurd sinds het laatste overleg met de balie, omdat toen ook dit signaal is afgegeven. Om dit goed te monitoren en actief te kunnen sturen, kunt u meldingen over de digitale rol rechtstreeks aan Johanna van de Hoef sturen, de leidinggevende van de administratie. Haar emailadres is j.van.de.hoef@rechtspraak.nl.

 

Verhinderdata

Het doorgeven van verhinderdata gaat niet goed. Ofwel worden verhinderdata niet doorgegeven (onder meer omdat de digitale rol niet goed wordt gelezen), ofwel de verhinderdata worden meerdere keren doorgegeven. Het meerdere keren ontvangen van dezelfde poststukken kost de griffie onnodig veel tijd die zij niet kunnen besteden aan het wegwerken van achterstanden. Het verzoek van de rechtbank is  dat u in de verzoekschriftprocedures alleen verhinderdata overlegt als u hierom wordt gevraagd via de digitale rol of direct bij indienen van het verzoekschrift. De door u ervaren onduidelijkheid en of ontoegankelijkheid van de rol is ook besproken tijdens het balieoverleg en heeft onze aandacht.

 

Wegwerken van achterstanden

De rechtbank zet de komende maanden vol in op het wegwerken van de achterstanden bij familierecht. In de maanden september – december 2020 springen ervaren familierechters in die nu werkzaam zijn in andere rechtsgebieden, zodat we extra zittingen kunnen doen. Ook in de maanden januari – maart 2021 zorgen we voor zoveel mogelijk zittingsruimte om achterstanden weg te werken.

 

Draag bij aan het wegwerken van de achterstanden

Ik doe bij deze die oproep. U draagt bij door zich te realiseren dat een plek op zitting heel schaars is. Er zijn veel mensen die wachten op een plek op zitting. Kostbare zittingsplekken gaan verloren als een zaak op het laatste moment niet doorgaat en er geen tijd meer is om een nieuwe zaak op die plek te plannen. U kunt bijdragen door tijdig stukken voor de zitting in te dienen in plaats van op het laatste moment. U kunt bijdragen door tijdig met uw collega te overleggen over het bereiken van overeenstemming of mediation. En u kunt bijdragen door de rechtbank zo goed mogelijk te informeren over wat nog actueel is van de oorspronkelijke verzoeken. In verdelingszaken komt daar op korte termijn een aparte brief over.

 

Input voor het overleg balie - rechtbank

De rechtbank stelt het overleg met de afvaardiging van de balie zeer op prijs. Onder andere deze brief is het resultaat daarvan. Ik roep u daarom op om actief input te leveren voor dit overleg. In het overleg zijn negen vFAS advocaten betrokken. Vier van hen zijn ook regiocoördinatoren voor de vFAS. Zowel vFAS-leden als niet-leden kunnen input leveren per mail bij een van de volgende advocaten. Marit Vaandrager (vaandrager@stadhouders.nl), Diny Louwen (louwen@hanssenspronk.nl), Karlijn Hageraats (karlijnhageraats@vbk.nl), Lousan Withaar (l.f.withaar@wet-advocaten.nl), Natasja Gelling (gelling@bvd-advocaten.nl), Rachel Vlielander (rachel.vlielander@rietmrs.nl), Manon van Meurs (vanmeurs@cleerdin-hamer.nl), Trees Philipsen (philipsen@zumpolleadvocaten.nl) en Marjan Bosman (bosman@bfadvocatuur.nl).

 

Met vriendelijke groet namens het MT familierecht van de rechtbank Midden-Nederland,

mr. drs. S. (Sander) Lanshage
senior rechter / Teamvoorzitter familierecht 

Terug naar het nieuws-overzicht