Belangrijke informatie van Rechtbank MNL voor familierechtadvocaten

Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen bij de afdeling familierecht van de rechtbank Midden-Nederland die gerelateerd zijn aan corona. Aanleiding voor deze brief is onder meer het overleg dat op 22 juli jongstleden heeft plaatsgevonden met een afvaardiging van de balie. De brief is een vervolg op de brief van begin vorige maand.  

 

Vanaf 1 juli “fysiek, tenzij”

Nog steeds geldt in de rechtspraak het uitgangspunt: “zittingen zoveel mogelijk digitaal, tenzij”. Het merendeel van de zittingen bij familierecht valt wat het MT familierecht betreft onder die “tenzij”. Vanaf 1 juli vindt het merendeel van de zittingen dus weer fysiek in de rechtbank plaats. Inmiddels is de rechtbank in overleg met een aantal instellingen om ook de Wvggz- en de WZD-zaken weer fysiek in de instellingen te laten plaatsvinden. Het MT streeft ernaar dat zo snel mogelijk te realiseren, maar is daarvoor afhankelijk van de mogelijkheden binnen de instellingen zelf. 

Toch nog Skype of telefonisch? Het kan desondanks voorkomen dat een zitting wel via Skype of telefonisch plaatsvindt. Bijvoorbeeld omdat de rechter of de juridisch medewerker onverwacht verkouden wordt, maar wel in staat is om de zitting te doen. Of omdat een van de partijen daarmee te kampen heeft. Als het niet fysiek kan, heeft Skype de voorkeur boven een telefonische zitting. De kwaliteit van de Skype-zittingen heeft onze voortdurende aandacht. 

 

Zalencapaciteit

De zalencapaciteit is beperkt binnen de rechtbank. Kleine zalen kunnen niet meer gebruikt worden. Per rechtsgebied is daarom gekeken hoeveel zalen er per dag echt nodig zijn. De rechtbank probeert de zalen op alle locaties (Utrecht, Lelystad, Almere en Amersfoort) optimaal te benutten. We hebben met name in Lelystad een tekort aan zaalruimte en daarom wordt het Provinciehuis ook gebruikt. Voor familierecht geldt dat wij vanwege de benodigde beveiliging alleen op de locaties Utrecht, Lelystad en Almere zitten.   

 

Avondzittingen

Eerder is aangekondigd dat de rechtbank avondzittingen gaat houden. Ook de invulling daarvan verschilt per rechtsgebied. Voor familierecht is gekozen om de zittingen vooral overdag te organiseren. In augustus wordt onderzocht of voor september of oktober kleinschalig avondzittingen voor familierecht georganiseerd kunnen worden. Vanzelfsprekend zoekt de rechtbank daarbij de samenwerking met de advocatuur. 

 

Praktisch in het gerechtsgebouw

Als u zitting heeft in het gerechtsgebouw, geldt een aantal regels. Die regels staan in een flyer. Voor de volledigheid sluit ik die bij. Ik wijs u ook op de informatie die, onder andere in een videofragment, op dit punt te vinden is op www.rechtspraak.nl. In de zittingszalen zijn alleen schotten aanwezig als niet op 1,5 meter afstand van elkaar gezeten kan worden. 

 

Rondetafelgesprekken

In een brief van onze president Julia Mendlik bent u uitgenodigd om deel te nemen aan zogenoemde rondetafelgesprekken. Het MT familierecht roept u op zich daarvoor aan te melden. Deze gesprekken staan los van de al geplande en in onze ogen goed lopende overleggen met de balie. Het MT wil bij de rondetafelgesprekken juist ook in gesprek komen met advocaten die niet aangesloten zijn bij de vFas. 

 

Houden aan procesreglement

De collega’s van de griffies krijgen de afgelopen periode regelmatig verzoeken van advocaten om processtukken toe te sturen omdat zij die niet via hun cliënt (kunnen) ontvangen. Dit verzoek is niet conform het procesreglement en zorgt voor veel extra werk op de griffie. Hierdoor gaat kostbare tijd verloren die bijvoorbeeld aan zittingsplanning besteed moet worden. Het dringende verzoek van het MT is om de griffie alleen verzoeken te doen als dat noodzakelijk en conform het procesreglement is. 

 

Tot slot

De onderwerpen in deze brief zijn bepaald in het overleg met een afvaardiging van de balie. Het MT familierecht ervaart dat overleg als belangrijk en nuttig. Als u input heeft voor dat overleg, richt u zich dan tot de verspreider van deze brief. 

 

Met vriendelijke groet namens het MT familierecht,

mr. drs. S. (Sander) Lanshage
Rechter / Teamvoorzitter familierecht
 
 
 
 
 
 
Terug naar het nieuws-overzicht