Een klacht over een advocaat die niet uw eigen advocaat is

Indien u een klacht heeft over een advocaat die niet uw eigen advocaat is, dan kunt u terecht bij de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waar deze advocaat kantoor houdt. De deken is de toezichthouder op de advocaten en doet onderzoek naar uw klacht.

 

Klacht indienen bij de deken

De deken volgt de Leidraad dekenaal klachtonderzoek (Artikel 46c e.v. Advocatenwet). Afhankelijk van het onderwerp en de ingewikkeldheid van de klacht heeft de deken enige tijd nodig om het onderzoek af te ronden. In het kader van het onderzoek bekijkt de deken ook de mogelijkheid om de klacht, bijvoorbeeld door bemiddeling, op te lossen. U kunt de deken in elk stadium vragen om het klachtdossier ter beoordeling aan de tuchtrechter voor te leggen, maar de deken is verplicht elke bij hem ingediende klacht eerst zelf te onderzoeken.

Om een klacht in te dienen dient u gebruik te maken van dit webformulier  Let u er op dat u het formulier zo volledig mogelijk invult. Velden met een * zijn verplicht. Het is van belang dat u de inhoud van uw klacht op de in het webformulier aangegeven plek puntsgewijs beschrijft. Voeg alleen bijlagen bij die relevant zijn voor de beoordeling van uw klacht en nummer deze bijlagen. U wordt verzocht in de omschrijving van uw klacht naar deze genummerde bijlagen en relevante alinea’s in deze bijlage te verwijzen. Let op; onduidelijke of onvolledige verwijzingen kunnen de klachtbehandeling vertragen.

Indien u geen advocaat bent en namens iemand anders een klacht wilt indienen, dan dient u een machtiging te overleggen waaruit blijkt dat u daartoe gemachtigd bent. Daarvoor kunt u gebruikmaken van dit model. De machtiging dient samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en het identiteitsbewijs van de persoon namens wie u de klacht indient te worden meegezonden met het webformulier. Het burgerservicenummer en de foto mogen op het identiteitsbewijs worden afgeschermd.

 

Tuchtrechter

Een definitief oordeel over uw klacht kan alleen de tuchtrechter geven. De behandeling van uw klacht hoeft dus niet te eindigen als het onderzoek van de deken is afgerond. U kunt de deken vragen de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter. Houdt u er wel rekening mee dat u dan € 50, - griffierecht per advocaat moet betalen.

De raad van discipline is de tuchtrechter. Deze kan advocaten die zich niet aan de regels hebben gehouden vijf verschillende maatregelen opleggen: een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing in de beroepsuitoefening en schrapping als advocaat. Ook kan de raad van discipline de advocaat in de proceskosten veroordelen. Al deze maatregelen zijn gericht tegen de advocaat. De raad van discipline kan in princi­pe geen schadevergoeding vaststellen. Als het u juist te doen is om schadevergoeding, kunt u een procedure bij de civiele rechter of de geschillencommissie starten.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de raad van discipline, dan kunt u, afhankelijk van de uitspraak, in hoger beroep of verzet gaan bij het hof van discipline. De advocaat kan ook in beroep gaan. Het hof bekijkt uw zaak nog eens en stelt vast of de raad van discipline de juiste beslissing heeft genomen of dat de uitspraak moet worden aangepast.